Add/remove/change quota/change password ใน Webmail

Article Details
URL: https://www.helpdesk.in.th/ss/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=388
Article ID: 388
Created On: 02 Mar 2015 11:48 AM

Answer Add/remove/change quota/change password/webmail/disk space usedการจัดการโดเมน การสร้าง การลบ การเข้าเว็บเมล์ การเปลี่ยนโควต้าอีเมล์ การเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ การตรวจสอบว่าอีเมล์ไหนใช้เนื้อที่ไปจำนวนเท่าใดจากรูป
  • Account @ Domain แสดงรายชื่ออีเมล์ที่เคยถูกสร้างไว้แล้
  • Delete ลบอีเมล์ที่ไม่ต้องการใช้
  • More -> Access Webmail เข้าใช้งานเว็บเมล์
  • Change quota เพิ่มหรือลดพื้นที่การใช้งานอีเมล์ของแต่ละรายชื่อ
  • Change password เปลี่ยนรหัสการใช้งานอีเมล์ของแต่ละรายชื่ิอ
  • User/Quota แสดงจำนวนพื้นที่ของแต่ละอีเมล์ที่ใช้งานไปว่ามีเท่าใด
การสร้างอีเมล์ create email account