วิธีการตั้งค่าอีเมล์บน iPhone (POP/IMAP)

Article Details
URL: https://www.helpdesk.in.th/ss/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=293
Article ID: 293
Created On: 18 Oct 2010 11:28 AM

Answer ขั้นตอนการตั้งค่าอีเมล์บน iPhone (POP)

1.เข้าเมนู Setting

2.เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail, Contact, Calendars3.กดเลือกที่ Add Account
4.กดเลือกที่ Add Mail Account
5.กดเลือกที่ Other
6.กรอกรายละเอียดดังนี้

- Name: ชื่อผู้ใช้งาน
- Address: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
- Password: รหัสผ่านอีเมล์

7.กดปุ่ม Next8.เลือกการตั้งค่า POP
9.กรอกรายละเอียดดังนี้

Incoming Mail Server
- Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า Ex. mail.ชื่อโดเมน.com
- User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
- Password: รหัสผ่านอีเมล์

Outgoing Mail Server
- Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก
- User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
- Password:
รหัสผ่านอีเมล์

10.กดปุ่ม Save11.กดปุ่ม Cancel
12.กดปุ่ม No
13.กดปุ่ม Save อีกครั้ง
เพื่อบันทึกการตั้งค่าอีเมล์14.เปิดใช้งานโปรแกรม Mail

15.กด Sync เพื่อรับอีเมล์

ขั้นตอนการตั้งค่าอีเมล์บน iPhone (IMAP)

1.เข้าเมนู Setting
2.เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail, Contact, Calendars3.กดเลือกที่ Add Account4.กดเลือกที่ Add Mail Account5.กดเลือกที่ Other
6.กรอกรายละเอียดดังนี้
- Name: ชื่อผู้ใช้งาน
- Address: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
- Password: รหัสผ่านอีเมล์


7.กดปุ่ม Next
8.เลือกการตั้งค่า IMAP9.กรอกรายละเอียดดังนี้
Incoming Mail Server
- Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า Ex. mail.ชื่อโดเมน.com
- User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
- Password: รหัสผ่านอีเมล์

Outgoing Mail Server
- Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก
- User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน
- Password:
รหัสผ่านอีเมล์

10.กดปุ่ม Save11.กดปุ่ม Cancel12.กดปุ่ม No13.กดปุ่ม Next อีกครั้ง และกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกการตั้งค่าอีเมล์14.เปิดใช้งานโปรแกรม Mail15.กด Sync ทางซ้ายมือ เพื่อรับอีเมล์